Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów?

873
Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów

Tłumaczenia tworzone są w wielu dziedzinach. Od prostych treści, po skomplikowane i specjalistyczne zapisy traktujące o konkretnej dziedzinie. Zapotrzebowanie na tłumaczenia stale rośnie. Klienci biur tłumaczeń zlecają tłumaczenie CV, dokumentów medycznych, umów, literatury itd. Zakres tłumaczeń jest bardzo szeroki. Jednak nie wszystkie zlecenia traktuje się identycznie. Czasem przekład musi zostać uwierzytelniony. Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów? Kto może wykonywać tłumaczenia poświadczone? W dalszej części artykułu znajdują sie odpowiedzi na te pytania.

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – jakich treści dotyczy przekład uwierzytelniony?

Tłumaczenia zwykłe dotyczą treści, które są stosunkowo proste, zlecane dla potrzeb własnych, osobistych. Także tłumaczenia specjalistyczne oraz techniczne mogą zostać potraktowane jako tłumaczenia zwykłe. Zawierają treści z różnych dziedzin i ściśle je opisują. Terminologia jest zazwyczaj trudniejsza i wymaga od autora przekładów wiedzy bardziej szczegółowej oraz ponadprzeciętnych zdolności językowych.

Zdarza się, że tłumaczenie dokumentu wymaga uwierzytelnienia. Ma to miejsce, gdy przedkładany jest w sądach, instytucjach prawnych i państwowych, urzędach lub takie są ustalenia stron. Treści, które wymagają poświadczenia:

  • akty notarialne i prawne,
  • ustawy,
  • wyroki sądowe,
  • pisma urzędowe,
  • dokumenty sprowadzonych pojazdów,
  • testamenty,
  • wnioski o odszkodowanie,
  • polisy.

Właściwie każdy dokument może zostać poświadczony, gdy wymagają tego uzgodnienia pomiędzy dostawcą a odbiorcą tłumaczonych dokumentów. Wtedy zwykły tłumacz nie ma uprawnień, aby sporządzać tłumaczenia poświadczonych dokumentów. Tymi przekładami zajmuje się tylko jeden rodzaj tłumaczy.

Warto przeczytać: Przekład intersemiotyczny – co to jest?

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – kto może wykonywać tłumaczenia uwierzytelnione?

Tłumacz przysięgły jest upoważniony do poświadczania dokumentów. Jest to osoba, która zdała egzamin na tłumacza przysięgłego. Egzamin odbywa się z dwóch etapów: tłumaczenia pisemne oraz tłumaczenia ustne. Po zdaniu egzaminu, tłumacz składa ślubowanie. Uzyskanie wpisu do spisu tłumaczy przysięgłych to końcowy etap. Pieczę nad tłumaczeniami przysięgłymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Przepisy o tłumaczeniach przysięgłych zawiera ustawa z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego.

Artykuł 2.1. Tłumaczem przysięgłym może być osoba fizyczna, która:

1) ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, obywatelstwo Konfederacji Szwajcarskiej albo obywatelstwo innego państwa, jeżeli na podstawie i zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej przysługuje jej prawo podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub, na zasadach wzajemności, obywatelstwo innego państwa;

2) zna język polski;

3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4) nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego;

5) ukończyła studia wyższe;

6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski, zwany dalej „egzaminem na tłumacza przysięgłego”.

Ciekawy artykuł: Ćwiczenia – czasowniki modalne

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – uprawnienia i obowiązki tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego. Jego tłumaczenia mają najwyższą rangę w strukturze tłumaczeń językowych. Uprawnienia, które ma tłumacz przysięgły reguluje Artykuł 13:

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do:

1) sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;

2) sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;

3) dokonywania tłumaczenia ustnego.

Tłumacz przysięgły ma również obowiązki, których musi przestrzegać, aby wykonywać swoją działalność zgodnie z prawem i przeznaczeniem funkcji. O obowiązkach tłumacza przysięgłego mówi Artykuł 14.1 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego:

Tłumacz przysięgły jest obowiązany do:

1) wykonywania powierzonych mu zadań ze szczególną starannością i bezstronnością, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa;

2) zachowania w tajemnicy faktów i okoliczności, z którymi zapoznał się w związku z tłumaczeniem;

3) doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

W Artykule 15.dowiedzieć się można, że tłumacz przysięgły nie może odmówić tłumaczenia, gdy zostanie ono zlecone przez sąd, Policję, prokuratora lub organ administracji publicznej.

Koniecznie sprawdź: Ile kosztuje tłumaczenie cv na angielski?

Jak sporządzać tłumaczenia poświadczone dokumentów – repertorium tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły zobowiązany jest prowadzić repertorium. Odnotowuje w nim czynności zawarte w Artykule 13. Repertorium zawiera:

1) datę przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem;

2) oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego wykonanie oznaczonego tłumaczenia;

3) opis tłumaczonego dokumentu, wskazujący nazwę, datę i oznaczenie dokumentu, język, w którym go sporządzono, osobę lub instytucję, która sporządziła dokument, oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie;

4) wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy;

5) opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia;

6) wysokość pobranego wynagrodzenia;

7) informację o odmowie wykonania tłumaczenia na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 15, zawierającą datę odmowy, określenie organu żądającego tłumaczenia oraz przyczynę odmowy tłumaczenia.

Interesujące: Jakie dokumenty do tłumaczenia auta z Niemiec?

Jak sporządzać tłumaczenie poświadczone dokumentów – pieczęć tłumacza przysięgłego

Do poświadczania tłumaczeń oraz odpisów, tłumacz przysięgły używa pieczęci. Taka pieczęć zawiera imię i nazwisko tłumacza przysięgłego, wskazanie języka (w zakresie którego ma uprawnienia) oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

Kwalifikowany podpis elektroniczny służy do poświadczania tłumaczeń w formie elektronicznej. Ministerstwo Sprawiedliwości może wydać dodatkowe obostrzenia, które mają zastosowanie w przypadku elektronicznych tłumaczeń. Głównie dzieje się to w przypadku zapewnienia bezpieczeństwa dokumentom oraz dokładniejszej weryfikacji tłumaczy.

Tłumacz przysięgły, który uzyskał prawo do wykonywania zawodu, składa wzór podpisu oraz odcisk swojej pieczęci Ministrowi Sprawiedliwości, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wojewodzie, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tłumacza przysięgłego.

Odciskając pieczęć, tłumacz poświadcza wynik swojej pracy. Powinien mieć pełną świadomość, że tłumaczenia przysięgłe mogą mieć wpływ na dalszy los ludzi, których dotyczą. Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego przewiduje również kary za łamanie zasad sporządzania tłumaczeń poświadczonych dokumentów. Grozi za to kara pozbawienia wolności lub kara finansowa.

Sporządzanie tłumaczeń poświadczonych dokumentów to praca obostrzona specjalnymi rozporządzeniami. Tłumacz przysięgły to bardzo prestiżowy zawód, ale także często bywa stresujący i wymagający ogromnej samodyscypliny.

Kliknij i przeczytaj: Ile czasów ma język angielski?

 

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]