Ćwiczenia – czasowniki modalne

1496
Ćwiczenia – czasowniki modalne

Zaczynasz zgłębiać tajniki gramatyki języka angielskiego? Chcesz zdobyć solidne fundamenty po to, aby twoja wiedza wolna była od błędów, nieprawdziwych informacji i złych nawyków? Zależy ci na konkretnych informacjach, które w sposób prosty i jasny przedstawią ci temat? Dobrze trafiłeś! Dziś omawiamy czasowniki modalne języki angielski ćwiczenia – będzie garść teorii, ale i dużo praktycznych przykładów. Dzięki temu mamy nadzieję (i wierzymy!), że szybko opanujesz to zagadnienie!

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia

Czasowniki modalne służą do opisania emocji, opinii, przypuszczeń. Z ich pomocą możemy prosić, pytać, zakazywać czy opowiadać o umiejętnościach lub obowiązkach.

 • Can /could – móc, oznacza zdolność, prawdopodobieństwo,

 • may /might – móc, oznacza prawdopodobieństwo, zezwolenie,

 • must – musieć, oznacza przymus, głównie wewnętrzny,

 • will /would – wyraża chęć, używany do tworzenia czasu przyszłego,

 • shall /should – wyraża ofertę, powinność, przypuszczenie,

 • ought to – wyraża powinność,

 • used to – mieć w zwyczaju,

 • dare – śmieć, mieć czelność, ważyć się,

 • need – potrzebować, (nie) musieć.

Możemy je podzielić według funkcji i zastosowania na kilka grup:

 1. możliwości i umiejętności zastosujemy: can, could i to be able to,

 2. pozwolenia: may, might, can i could,

 3. pewności i możliwości: may, might i could,

 4. opinii i przypuszczenia: must i can’t,

 5. próśb: can, may, could, might,

 6. obowiązku i konieczności: must i have to,

 7. zakazu: mustn’t, may not i can’t,

 8. braku obowiązku i przymusu: needn’t, don’t need i don’t have to,

 9. rady i zaleceń: shall i should,

 10. opisania zwyczaju: used to i would,

 11. śmiałości lub jej braku: dare,

 12. oczekiwań i zobowiązań: should i ought to.

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia: can i could

Z pomocą can i could możesz wyrazić zdolność, umiejętność, prośbę, ofertę lub zezwolenie.

Przykład:

 • Wyrażenia zdolności lub umiejętności to np.: I can do it immediately. /Mogę to zrobić natychmiast.

 • Wyrażenie prośby (can i could) i oferty (can), np.: Could you tell me how to get to the centre? /Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dostać się do centrum? Lub Can I help you? /Czym mogę służyć?

 • Wyrażenie zezwolenia, np. Can (could) I use your car? /Czy mogę (mógłbym) skorzystać z twojego samochodu?

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia: may i might

Oznaczają one pozwolenia lub przypuszczenia.

Np.: May I sit down here? /Czy mogę (wolno mi) usiąść tu?

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia: must

Z jego pomocą możemy wyrazić:

 • Konieczność lub obowiązek, np. I must go home. /Muszę pójść do domu.

 • Konsekwencje, np. Failure to pay In due term must result In punishment. /Niezapłacenie w odpowiednim terminie spowoduje ukaranie.

 • Przypuszczenie, np. My sister must be a good doctor. /Moja siostra z pewnością jest dobrym lekarzem.

 • Chcąc wyrazić brak przymusu używa się needn’t, np.: You needn’t do it immediately. /Nie musisz tego robić natychmiast.

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia: will – shall

Nie mają one własne znaczenia, służą do tworzenia form pytających i rozkazujących czasów przyszłych, pytań skróconych czy niektórych zdań podrzędnych.

Przykłady zastosowania:

 • Shall I open the door? /Czy mam otworzyć okno?

 • Will you sit down with me? /Proszę usiądź przy mnie.

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia: would

Would nie ma własnego znaczenia, jest tylko wyrazem gramatycznym służącym do tworzenia czasów warunkowych, form grzecznościowych, zdań podrzędnych czy do wyrażenia czynności wykonywanych regularnie w przeszłości.

Przykłady jego zastosowania to np.:

 • I would do /zrobiłbym

 • Would you give me a hand? /Czy zechciałbyś mi pomóc?

 • I would do it if I had more Times. /Zrobiłbym to, jeżeli miałbym więcej czasu.

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia: should

Może on mieć swoje własne znaczenie i występować jako wyraz gramatyczny, który służy do tworzenia rozmaitych konstrukcji zdaniowych.

Przykłady z własnym znaczeniem should, które wyraża powinność, radę lub zalecenie, np.:

 • You should do it as soon as possibile. /Powinieneś to zrobić jak najszybciej.

Przykłady should jako wyrazu gramatycznego, np.:

 • I should read his book today. /Przeczytałbym tę książkę dziś. (Użyty do tworzenia Conditional Tenses)

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia – ought to

Ought to używamy do wyrażenia powinności i obowiązku. Co ważne, to, to, że ma jedną formę dla wszystkich osób.

Przykład zastosowania:

 • We ought to visit him in home. /Powinnyśmy go odwiedzić w domu.

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia – need

Używamy go do wyrażenia potrzeby i konieczności. Może występować jako czasownik pomocniczy i zwykły.

Przykład zastosowania jako czasownika pomocniczego:

 • Need I do it again? /Czy muszę to robić ponownie?

Przykład zastosowania jako czasownika zwykłego:

 • She needs our care. /Ona potrzebuje naszej opieki.

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia – dare

Dare może oznaczać: śmieć, ośmielać się, odważyć się. Może również przybierać formę czasowników pomocniczych i zwykłych.

Przykład użycia z formami czasowniów zwykłych:

Martin dared to talk to Mary. /Martin odważył się porozmawiać z Mary.

Czasowniki modalne język angielski ćwiczenia – used to

Used to występuje jedynie w czasie przeszłym. Wyraża powtarzającą się czynność, która obecnie jest kontynuowana.

Przykład jego użycia to np.:

 • I used to read a book after dinner. /Zwykłem był czytać książkę po obiedzie.

Oceń wpis!
[Ocen: 0 Średnia: 0]